0286 210 01 07 info@caro.org.tr

Denetim Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgilendirme


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/caros/public_html/view/Caro/ozel/duyurular.php on line 8

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/caros/public_html/view/Caro/ozel/duyurular.php on line 15

Denetim Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgilendirme

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) 22.04.2021, 04.05.2021, 07.07.2021 tarihli duyurularıdır;

 

Denetim Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Bilgilendirme (22.04.2021)

 

2016/2 sayılı Denetim Genelgesi’nin (a) bendi, uygulamada yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması amacıyla 31 Mart 2021 tarihli TUREB Yönetim Kurulu Toplantısı’nda alınan karar gereği değiştirilmiştir.

Genelgede yer alan “Rehberden, tur liderine Denetmen tarafından sorulan soruyu sorması istenecektir. Rehber, Rehberlik Kartında yazan veya Türkçe dışında bir dilde Tur Lideri ile konuşur ise rehber hakkında dili dışında tutanak tanzim edilecektir.” maddesi, “Rehber, çalışma kartında yer alan dili dışında ve Türkçe dilinde tur lideri ile konuşamaz yoksa rehber hakkında dili dışında konuşmaktan tutanak tanzim edilecektir.” şeklinde değiştirilmiştir. Değişikliğin rehberlerimiz tarafından dikkate alınmasını rica ederiz.

***

 

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) duyurusudur;

2016/2 Denetim Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik İle İlgili Önemli Bilgilendirme (04.05.2021)

 

Değerli Meslektaşlarımız,

26.12.2014 tarihli Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği Türkçe rehberlik başlığı;

MADDE 29 – (1) Turist rehberlerinin çalışma kartında belirtilen yabancı dil/dillerde rehberlik yapmaları zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleklerini Türkçe olarak icra edebilirler.

şeklindedir. 

Bu sebeple tercümeli yapılan turlarda da meslektaşlarımızın grup lideriyle Çalışma Kartı'nda belirtilen dil/dillerde iletişim kurması gerekmektedir. 

2016/2 sayılı genelgede yapılan değişiklik, Türk gruplarla Türkçe tur yapılmasını engelleyen bir değişiklik değildir. 

Ancak, yabancı gruplarla yapılan turlarda grup lideri varsa meslektaşımız grup lideriyle Çalışma Kartı'nda yazan dil/dillerde iletişim kurmak durumundadır. 

Yönetmeliğin ilgili maddesinden de anlaşılacağı üzere bir kişinin Türkçe bilmesi turun Türkçe yürütülebilmesi için yeterli değildir. Turun Türkçe yürütülebilmesi için tura katılanların Türkçe bilmeleri ve bunu talep etmiş olmaları gereklidir. 

Yönetmelikler yasaya, genelgeler de yasa ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Yapılan bu değişiklikle hukuka aykırı uygulamaya meydan veren 2016/2 genelgesi hukuka uygun hale getirilmiştir. 

Çeşitli çıkar grupları tarafından genelge çarpıtılarak "rehberin yabancı dil bilmesine gerek yok Türkçe bilen bir grup lideri her şeye yeter" türünden propaganda yapıldığını bilmekteyiz. Meslektaşlarımızın buna alet olmamasını önemle rica ederiz.

 

***

 

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) duyurusudur;

Denetim Genelgesi’nde Yapılan Değişiklik ile son revize hali; (07.07.2021)

 

DENETİM GENELGESİ

 

        TUREB Yönetim Kurulu tarafından tüm illerde bütün denetmenlerin aynı uygulamaları gerçekleştirmesi, uygulamada birliğin oluşması ve karşılaşılan yasal problemlerin ortadan kalkması için genelge yayımlanmasına karar verilmiştir. Bu genelge yayımlandıktan sonra, bütün Odalarımızın, Oda ve TUREB denetmenlerinin bu Genelgede belirtilen hususlara uygun olarak denetlemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

       TUREB Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen TUREB Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya TUREB Denetmenleri ihtiyaç duyulan illerde, ihtiyaç duyulan zamanlarda veya gelen şikâyetler doğrultusunda TUREB görevlendirmesi ile denetmenleri ayrıca denetleyebileceklerdir.

       Denetmenlerin tutanakları eksik ve/veya hatalı tutmaları, idari yazıları ve/veya raporları geç, eksik veya hatalı düzenlemeleri durumunda TUREB Yönetim Kurulu kararı ile ihtar/tenkit edilebilir ve/veya denetleme yetkileri iptal edilebilir.

       Bu Genelgede ve Denetmen El Kitabı’nda yazan ve tebliğ edilen hususlara uygun olmayan denetlemeler gerçekleştiren denetim görevlilerinin denetim yetkileri TUREB tarafından iptal edilecektir.

       Yönetmeliğin çıktığı tarihten günümüze kadar Meslek Yönetmeliğinin 41. maddesinde belirtildiği hususlara uygun olarak iptal edilen tutanakların bir örneği 15 gün içerisinde gerekçesi ekinde olarak TUREB’e gönderilecektir. Bundan sonra iptal edilen tutanaklar periyodik TUREB Raporu ekinde TUREB’e gönderilecektir.

       Odalar adına yapılan denetlemeler sonunda tutulan tutanaklar ve İdari Yaptırım sonuçları Ekte örneği bulunan Tutanak Takip Çizelgesine Denetmen tarafından işlenecek, yapılan işlemler Odalar tarafından bu çizelgeden takip edilecektir. İdari Yaptırım sonuçları ilgili Kurumlar tarafından Odalara bildirilmediği takdirde Odalar, her yılın Aralık ayında idari yaptırım sonuçlarını ilgili kurumlardan tekrar talep edeceklerdir.

       Tercümeli (Rehber-Tur Lideri işbirliği ile yapılan) turlarda; Rehber-Acenta sözleşmesi yapılmış, yasal taban ücret doğru yazılmış ve belgeli rehberin belge ve bilgilerinde herhangi bir eksik yok ise;

  1. Rehber, çalışma kartında yer alan dili dışında konuşamaz aksi halde çalışma kartında belirtilen dil veya diller dışında çalışmaktan tutanak tanzim edilir ve Türkçe dilinde tur lideri ile konuşamaz yoksa rehber hakkında meslek etik ilkelerine aykırı davranmaktan tutanak tanzim edilir.

  2. Gruplara anlatım belgeli rehber tarafından tanıtılacak yerde yapılmalı, yapılan anlatımın çevirisi grup lideri tarafından yapılmalıdır.(Anlatımın önceden otobüste veya tanıtımın yapılacak yere giderken yolda yapıldığı bahanesi kabul edilemez)

       Bu uygulamayı yapmayan rehberler hakkında ‘’MESLEK ETİĞİNE AYKIRI DAVRANIŞTAN’’ tutanak tanzim edilecektir.

  1.  Tur Liderini anlatım yaparken gördüğünüzde, belgeli rehber grubun yanında yok ve/veya sonra grubun yanına gelir ise anlatım yapan tur liderine Kaçak rehberlikten, rehbere de Meslek Etiğine Aykırı Davranıştan tutanak tanzim edilecektir.

       Türk turist veya yabancı turist ile rehberin yanında danışman olarak, dini grup lideri (Papaz, Haham, İmam), akademisyen, öğretmen veya konusunda uzman bir kişi işbirliği ile yapılan turlarda; Rehber-Acenta sözleşmesi yapılmış, yasal taban ücret doğru yazılmış ve belgeli rehberin belge ve bilgilerinde herhangi bir eksik yok ise rehber veya danışman hakkında tutanak tanzim edilmeyecektir. Danışmanın kimlik bilgileri ve bağlı olduğu kurum bilgileri tespit edilecek, fotoğraflanacak ve Oda Yönetim Kurulu veya TUREB Yönetim Kurulu vasıtası ile çalışma durumları bağlı oldukları Kurum, Vergi Dairesi, SGK gibi kurumlardan sorgulanacaktır.

       TUREB Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası verilmiş rehberlerin listesi Disiplin cezası tebliği ile birlikte Denetmenlere bildirilecektir. Denetimler sırasında disiplin cezası olduğu halde tur yapan rehberler tespit edildiği takdirde rehberlik kimlik kartları Denetmen tarafından teslim alınacaktır. Denetmenler kimlik kartını teslim alırken rehbere beyaz bir kâğıda rehberlik kimlik kartlarını teslim aldıklarına dair bir yazı vereceklerdir. Bu yazı aynı zamanda tebligatı eline ulaşmamış rehberlere tebligat yerine verilmiş sayılacaktır.

       Eylemli veya Eylemsiz, eski rehberlik kimlik kartı ile tur yaptığı tespit edilen rehberin eski kimlik kartları da denetmenler tarafından teslim alınacaktır.

       Odaların yetki alanları 6326 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 2. fıkrasında belirtilmiştir. Aynı maddenin 4. fıkrasında sadece Birliğin yetkilerini Odalara devredebileceği emri amirdir. İşbu nedenle Odaların kendi görevlerini başka bir Odaya devretmesi mümkün değildir. Denetim yetkisi de bir Oda’dan başka bir Oda’ya devredilemez. Odalar kişilere görevlendirme yapabilirler. Kişileri görevlendiren Odalar denetimden sorumludur. Bir Oda başka bir Oda’nın denetmenine denetim yetkisi verdiği zaman;

  1. Denetim sonundaki raporu Denetmen denetim yetkisi aldığı Oda Yönetim Kuruluna hitaben yazar.

  2. TUREB’e yazılması gereken rapor görev alan kişinin Oda’sı tarafından değil, yetki veren Oda tarafın TUREB’e yazılır.

  3. İdari yaptırım kararı için resmi kurumlara yazılması gereken yazılar da görev alan kişinin Oda’sı tarafından değil, yetki veren Oda tarafından yazılır. 

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI