0286 210 01 07 info@caro.org.tr

Üyelik

Meslek Odasına Üyelik

Turist rehberlerinin yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları kanunen zorunludur. Odaların yetki çevreleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenmiş olup Çanakkale Bölgesel Rehberler Odası'nın yetki çevresi; Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ illerini kapsamaktadır.
Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamaz. Turist rehberlerinin oda üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek ruhsatname almış ve mesleğe kabul koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekir

Oda üyeliği için başvuruda istenen belgeler

1- Bakanlıkça hazırlanacak ruhsatnamenin aslı veya noter onaylı örneği
2- Yerleşim yeri belgesi (e-devlet'ten temin edilebilir)
3- Başvuru tarihinden önce son 3 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet'ten temin edilebilir)
4- Diploma, geçici mezuniyet belgesi veya denklik belgesinin aslı (oda yetkilileri fotokopisini alıp asıl belgeyi iade edecektir) veya noter onaylı örneği
5- Son 3 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli biyometrik fotoğraf
6- Kimlik kartı fotokopisi

Eylemli - Eylemsiz Turist Rehberliği

Meslek, sadece eylemli turist rehberleri tarafından icra edilebilir. Eylemli turist rehberi olabilmek için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma kartının alınması zorunludur. Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş olanlara çalışma kartı verilmez.

Çalışma kartı almayan veya eylemsiz turist rehberi olarak kalmak üzere yazılı beyanda bulunan turist rehberleri eylemsiz turist rehberi olarak sicile işlenir. Eylemsiz turist rehberleri, meslek kuruluşları organlarının seçimlerinde oy kullanamaz ve bu organlarda görev alamazlar. Aralıksız sekiz yıl süreyle eylemsiz turist rehberi olarak kalanların eylemli turist rehberi olabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak başarılı olmaları gerekir.

 

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Banka Hesap Bilgileri

IBAN : TR68 0004 6002 1488 8000 2478 85

Çalışma Kartı ve Yıllık Aidat ile ilgili kanun hükümleri aşağıdadır.

Çalışma kartı alma zorunluluğu

MADDE 26 – (1) Çalışma kartı, Bakanlık tarafından ruhsatname verilmiş turist rehberlerine,

müracaatları halinde kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere verilen izin belgesidir.

Çalışma kartı alan turist rehberleri eylemli turist rehberi olup, mesleği fiilen icra edebilir.

(2) Odaya üyelik koşullarını kaybetmiş veya odaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemiş

olan turist rehberlerine çalışma kartı verilmez. (3) Çalışma kartı, birlik yönetim kurulları tarafından, kimlik bilgilerini içeren,

üzerinde hologram, fotoğraf ve kayıt numarası bulunacak şekilde hazırlanır, onaylanır ve aralık ayı sonuna kadar odalara teslim edilir.

Odalar bir sonraki yıl için geçerli olacak çalışma kartlarını, ocak ayı içerisinde eylemli turist rehberlerine teslim eder.

Çalışma kartı almak isteyen turist rehberleri kasım ayı içinde odalara müracaat etmek zorundadırlar.

Ancak ilk başvurularda veya eylemsiz turist rehberliğinden eylemli turist rehberliğine geçiş başvurularında

çalışma kartı yukarıdaki süreler aranmaksızın düzenlenir. Çalışma kartı, ait olduğu yılı takip eden yılın ocak ayı sonuna kadar geçerlidir.

Mesleğin İcrası, Odaya Üyelik ve Meslek Sicilleri

MADDE 4 - ( 4) Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen

aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz. Eylemsiz turist rehberleri,

eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder. Turist rehberleri ilgili birlik tarafından yıllık olarak belirlenen

oda aidatını iki eşit taksit hâlinde üyesi bulundukları odaya öderler.

Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir.

İstisnasız tüm aidat alınmayacak hâller, Birlik tarafından belirlenir.

 

Meslek Sicilleri

Üyelerin meslek sicilleri odalar tarafından tutulur ve Odanın bağlı olduğu Birliğe bildirilir. Birlik veri tabanı oluşturur ve bu veri tabanını Bakanlığın kullanımına sunar.Çaro üyelerinin ister eylemli, ister eylemsiz olsun sicilleri Çaro'da tutulmaktadır.

Nakil İşlemleri

Kanun gereğince, ikamet ettiğiniz ildeki Odaya kayıt yaptırma zorunluluğunuz bulunmaktadır. İkamet adresinizin, yani resmi kayıtlardaki yerleşim yeri adresinizin değişmesi durumunda, en geç 2 ay içinde oda nakil işlemini gerçekleştirmelisiniz.

Nakil işlemi için bir dilekçe (Örneğin; … ilinde ikamet etmekteyim, dosyamın … odasına nakil edilmesini arz ederim.) ve ekinde ikametgah belgenizin aslı ile üyesi bulunduğunuz odaya başvurmanız gerekmektedir. Üyesi bulunduğunuz Oda, sicil dosyanızı naklinizi yapmak istediğiniz odaya gönderecek ve böylelikle yeni odanızdaki üye kaydınız gerçekleşecektir.

Çalışma kartlarınız; üyesi olduğunuz Oda tarafından verilecektir. İçinde bulunulan yılın başında yapılacak nakil işlemlerinde çift aidat ödeme durumunuz söz konusu olmayacaktır.

 

ÇANAKKALE BÖLGESEL TURİST REHBERLERİ ODASI